تجهیزات

 • تجهیزات خط کشتار دام
  خط کشتار دام سبک
 • تجهیزات خط کشتار گاو
  خط کشتار دام سنگین
 • سردخانه و بسته بندی
  سرد خانه و بسته‌بندي
 • سالن کشتار بهداشتی
  سالن كشتار بهداشتي
;